Ավտոտրանսպորտի տեխնածին ազդեցությունը միջավայրում

Ավտոտրանսպորտի տեխնածին ազդեցությունը միջավայրում

with No Comments

Ըստ ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության զարգացման անտառային ծառայության կատարած հետազոտությունների ճանապարհները կարելի է համարել որպես էկոհամակարգ, քանի որ դրանք զբաղեցնում են էկոլոգիական տարածքը, ունեն կառուցվածք, օժանդակում են բիոտի ձևավորմանը, փոխանակում են նյութ և էներգիա այլ էկոհամակարգերի հետ:

 

Ճանապարհային էկոհամակարգերը կառուցվում և պահպանվում են մարդկանց կողմից:

 

Վերջիններս բնութագրվում են էներգիայի և նյութի բաց շրջապտույտով և ֆոտոսինթեզի նկատմամբ գերակշռությամբ, այսինքն՝ դրանք սուբսիդավորվող հետերոտրոֆ համակարգեր են:

Ճանապարհային էկոհամակարգը ներառում է ինչպես ընդհանուր ճանապարհը, այնպես էլ հարակից կառույցները, ներառյալ այլ ենթակառուցվածքները, փոսեր, ջրահեռացնող կայաններ, բուսականության և կենդանական աշխարհի համար բնակավայր:

 

 

Այնուամենայնիվ, ճանապարհների օգտագործումն ինքնին ազդում է լանդշաֆտների կառուցվածքի և ֆունկցիայի վրա:

 

Ճանապարհների շահագործման նպատակից և ինտենսիվությունից է կախված շրջակա լանդշաֆտներում տեղի ունեցող փոփոխությունները:

Օրինակ՝ անտառահատման մեքենաների երթևեկությունը հայտնի է, որ հեշտացնում է տարածումը սնկային արմատային հիվանդությունների, ինչպիսին է ֆիտոֆտորոզը Phytopthora lateralis, իսկ ծանր տրանսպորտային փոխադրամիջոցներն մեծացնում են ճանապարհին մոլախոտերի տարածման ռիսկը:

 

Ճանապարհները ազդում են լանդշաֆտների աբիոտիկ բաղադրիչների վրա, ներառելով ջրային և օդային ռեսուրսների քիմիական բաղադրությունը, միկրոկլիման, քամու և աղմուկի մակարդակը լույս:

Ազդեցության չափը և ինտենսիվությունը կախված է լանջի դիրքադրությունից, գերակշռող քամիների և շրջակա հողային ծածկույթից:

 

Ճանապարհները կարող են ավելացնել հոսքային էներգիան՝ առաջացնելով էրոզիոն և լվացման պրոցեսներ.

Մյուս կողմից, ճանապարհների կտրվածքները կարող են առաջացնել նստվածքներ:

Ամեն դեպքում, ճանապարհային ենթակառուցվածքները ազդում են գետերի հոսքի և ձևաբանության վրա, որն իր հերթին ազդում է բիոտի վրա:

Օդի և ջրի աղտոտվածությունը ամենատարածված հետևանքներից մեկը ճանապարհներն են:

 

 

Թունավոր քիմիական նյութերը, որոնք կապվում են օդի և ջրի մասնիկների հետ, առաջացնում են հիվանդություններ, որի հետևանքով աճում է մարդկանց մահացության դեպքերը:

Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի քիմիական աղտոտումն պայմանավորված ճանապարհային ավտոտրանսպորտի հետ լավ ուսումնասիրված չեն:

Պետք է ընդգծել այն հանգամանքը, որ ճանապարհների կառուցումը հետագայում նաև, երթևեկությունը իր ուրույն բացասական ազդեցություն է ունենում տվյալ էկոհամակարգի վրա՝ պատճառելով կտրուկ լանդշաֆտային կառուցվածքի փոփոխություններ:

Այն առաջ է բերում հողի, ջրի, օդի քիմիական աղտոտում, կենսաբազմազանության կրճատում:

Բացի այդ, ավտոտրանսպորտից առաջացած արտանետումները դառնում են պատճառ ագրոէկոհամակարգերի կայունության խաթարման, մշակաբույսերի բերքատվության անկման և էկոլոգիապես ոչ անվտանգ գյուղատնտեսական մթերքի արտադրման համար:

 

Ճանապարհների կառուցումն ու երթևեկությունը սրում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետևանքները, հատկապես՝ բարձրացնելով աղմուկի և քիմիական աղտոտման մակարդակը:

 

Աղտոտիչների մեծ մասը կուտակվում են ճանապարհների մոտակայքում:

 

Երթևեկությունը մոբիլիզացնում է փոշին ճանապարհի մակերևույթին, որը բաշխվում է ճանապարհի երկայնքով , կուտակվելով մոտակա բուսականության վրա:

Երթևեկությունից արտանետվող քիմիական միացությունները կարող են մեծ վնաս պատճառել բուսականությանը, աղտոտել խմելու ջրի պաշարները և նվազեցնել

pH- ի մակարդակը հողում, ինչը մեծացնում է ծանր մետաղների շարժունակությունը:

 

Ծանր մետաղները ինչպիսիք են Pb, Zn, Cu, Cr, Cd, Al-ն գտնվում են աղերի կամ աերոզոլների տեսքով և կարող են կուտակվել բուսական և կենդանական հյուսվածքներում:

Ինչը իր հետևանքային ազդեցություն է ունենում սննման շղթայի և վերարտադրության վրա:

 

Ավտոտրանսպորտի արտանետումները պարունակում են արոմատիկ ածխաջրածիններ, դիօքսիններ, օզոն, և այլ քիմիական նյութեր, որոնց բարձր կոնցենտրացիաները կարող են առաջացնել ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ կենդանիների և բույսերի մոտ:

 

Մերի Հոխանյան, էկոլոգ, բնապահպան?